REGULAMIN atm.egera.com

wersja 1.0 z dnia 21. lutego 2022
§ 1 Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez LB Network - LB Network Sp. z o.o. oraz Egera - Bitclude sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000835478, posiadająca NIP: 7831814772, REGON: 385848938;, prowadzącym działalność gospodarczą w postaci serwisu kryptowalut pod adresem serwisu checkout.egera.com (dalej: „Serwis"), jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Usługa świadczona przez LB Network polega na:
  1. wymianie walut narodowych do kryptowalut,
  2. wymianie kryptowalut do walut narodowych
 3. Użytkownikiem, na rzecz którego mogą być świadczone Usługi może być:
  1. osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
  2. inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, a które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi.
 4. System teleinformatyczny LB Network stanowi zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, a jego zadaniem jest zapewnianie, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą przesłania formularza zawierającego dane transakcyjne procesu zakupu lub sprzedaży w Serwisie, co jest jednocześnie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że:
  1. zna ryzyko inwestowania w kryptowaluty oraz ma świadomość, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych w wyniku zmian w kursach kryptowalut;
  2. ma świadomość, że podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika sieci internetowej, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia kontroli nad działaniami Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika;
 7. LB Network oświadcza, że działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami praw, a także dokumentami takimi jak:
  1. “Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce” z 10 kwietnia 2017 r., dostępny pod adresem https://bitcoin.org.pl/dokumenty/;
  2. “Minimalne standardy bezpieczeństwa giełdy bitcoin” z 11 września 2014 r., dostępne pod adresem https://bitcoin.org.pl/dokumenty/
§ 2 Sposób korzystania z Usługi objętej regulaminem
 1. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez witrynę checkout.egera.com.
 2. Serwis obsługuje transakcje zakupu i sprzedaży kryptowalut do kwoty 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych)
 3. Świadczenie Usług, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie, oznacza akceptację jego zapisów
 4. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które LB Network nie ponosi odpowiedzialności.
§ 3 Opis usługi wymiany waluty narodowej na kryptowalutę
 1. Aby wymienić walutę narodową na kryptowalutę należy na stronie Serwisu:
  1. Wybrać sekcję zakupu,
  2. Podać imię i Nazwisko,
  3. Podać numer telefonu,
  4. Wpisać kwotę wpłaty,
  5. Podać adres portfela kryptowalutowego,
  6. Dokonać w ciągu 10 minut, wpłaty w wybranym wpłatomacie wykorzystując token wpłaty
 2. Po uzyskaniu wpłaty wypłata środków zostanie zrealizowana.
 3. Ostateczna kwota wypłaty jest uwzględniona w wiadomości SMS.
 4. Przepisanie tokenu oraz kodu autoryzacyjnego z wiadomości SMS jest jednoznaczne z akceptacją przelicznika.
 5. Oferta zawarta w wiadomości autoryzacyjnej SMS wygasa w ciągu 10 minut
 6. Po upływie czasu określonego w punkcie powyżej Serwis nie gwarantuje wywiązania się z Oferty zgodnie z przelicznikiem - suma uzyskanych środków może być inna i zależna od kursu w chwili faktycznej realizacji wymiany
§ 4 Opis usługi wymiany kryptowaluty na walutę narodową
 1. Aby wymienić kryptowalutę na walutę narodową należy na stronie Serwisu:
  1. Podać imię i Nazwisko,
  2. Podać numer telefonu,
  3. Wpisać kwotę w wybranej kryptowalucie,
  4. Wybrać bankomat wypłaty,
  5. Przesłać wybraną kwotę w ciągu 10 minut na adres podany przez Serwis,
 2. Po uzyskaniu 1 potwierdzenia z sieci kryptowaluty na wskazany numer telefonu zostanie przesłany w wiadomości SMS:
  1. Token wypłaty,
  2. PIN transakcyjny,
 3. Po upływie czasu określonego w §4 pkt. 1 lit. e) niniejszego Serwis nie gwarantuje wywiązania się z Oferty zgodnie z przelicznikiem - suma uzyskanych środków może być inna i zależna od kursu w chwili faktycznej realizacji wymiany. Transakcja taka może zostać wstrzymana.
 4. W uzasadnionych wypadkach LB Network może poprosić Użytkownika o weryfikację tożsamości,
 5. Do momentu pozytywnego przejścia procesu weryfikacji przez Użytkownika środki użyte do wymiany pozostają zablokowane.
 6. Operatorem weryfikacji tożsamości jest MatiLock inc. z siedzibą w San Francisco (USA)
 7. Link do weryfikacji tożsamości zostanie przesłany w momencie zablokowania transakcji za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu użyty do autoryzacji transakcji.
§ 5 Rozwiązanie umowy
 1. Umowa na wykonanie Usługi jest rozwiązana w momencie:
  1. w przypadku przerwania procesu opisanego w §3 oraz §4 przez Użytkownika
  2. w przypadku przerwania procesu opisanego w §3 oraz §4 z powodów technicznych wynikających z winy Serwisu
  3. w przypadku niezaksięgowania wpłaty Użytkownika przez Serwis,
  4. w przypadku opóźnienia zaksięgowania wpłaty Użytkownika przez Serwis
  5. w przypadku opisanym w §5 pkt 1. lit b) i c) Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji
§ 6 Odpowiedzialność
 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane na stronie Serwisu
 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności LB Network, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. LB Network ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. LB Network nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego LB Network przez systemy teleinformatyczne pozostające poza kontrolą LB Network,
  2. skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
  3. opóźnienia przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery LB Network lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,
  4. czas rejestracji transakcji przy obciążaniu portfeli poszczególnych kryptowalut,
  5. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do przekazania jego dyspozycji dotyczącej wpłaty lub wypłaty środków,
  6. straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej,
  7. problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
  8. odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.
§ 7 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez LB Network, jak również regulacje dotyczące RODO, zostały umieszczone w dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności.
 2. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
§ 8 Własność intelektualna
 1. LB Network przysługują prawa do utworów, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie, podmiotu uprawnionego. W przypadku braku zgody wyrażonej na piśmie może być ona uznana za nieważną.
§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika Usługi świadczone przez LB Network nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  1. pisemnej przesłanej na adres: LB Network Sp. z o.o.
  2. elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Numer telefonu Użytkownika
  2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
  3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach, o czym LB Network poinformuje Użytkownika, wskazując na przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone i przewidywany terminie odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez LB Network w ramach reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Ponadto pozostałe procedury odwoławcze są następujące:
  1. wystąpienie z wnioskiem o pomoc do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez klienta statusu konsumenta,
  2. wystąpienie z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
§ 10 Wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnia w przeglądarce obsługi Java Script oraz plików Cookies.
 2. LB Network może aktualizować Serwis.
 3. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia Usługi przez LB Network na rzecz Użytkownika.
 4. LB Network zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu.
§ 11 Zmiany Regulaminu
 1. LB Network jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LB Network. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
§ 12 Prawo właściwe
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a LB Network, której przedmiotem są Usługi świadczone przez LB Network w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Rzeczpospolitej Polski.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez LB Network będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby LB Network.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka Prywatności - LB Network Sp. z o.o.

obowiązująca od dnia 21 lutego 2022 roku.
§ 1. Słownik Pojęć
 1. Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:
  1. Administrator – Administrator danych osobowych zgodnie z RODO, którym jest LB Network;
  2. Podmiot Przetwarzający Dane - LB Network Sp. z o.o.
  3. LB Network - LB Network Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-757), przy ul. Garbary 95/57, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000835478, posiadająca NIP: 7831814772, REGON: 385848938;
  4. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
  5. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
  6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
  7. Usługi – świadczone przez LB Network, świadczone elektronicznie, a polegające na dostarczaniu usług zakupu lub sprzedaży kryptowalut,
  8. Serwis – Serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem domeny checkout.egera.com;
  9. Użytkownik – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin Serwisu i zawarły z LB Network umowę o świadczenie Usługi.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu wskutek:
  1. wprowadzenia danych w formularzach przez Użytkowników;
  2. zapisywania danych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka");
  3. gromadzenia tzw. logów serwerów www oraz innych informacji powstających (w tym samoczynnie) w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi;
§ 3 Zasady zbierania danych
 1. Korzystanie z Usług wiąże się z potrzebą podania przez Użytkowników Danych Osobowych, gdyż brak podania wszystkich żądanych przez LB Network Danych Osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez LB Network Usług.
 2. Serwis zbiera informacje, które podaje Użytkownik.
 3. Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę,
  2. jest to uzasadnione przepisami prawa – w tym na żądanie uprawnionych organów stosujących obowiązujące prawo,
  3. jest to niezbędne w celu świadczenia Usług, tj. w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi LB Network współpracować może przy realizowaniu Usługi.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi.
 5. Podmiot trzeci wchodzi w skład grupy BitClude, dla której podmiotem macierzystym jest Let’s FinTech Sp. z o.o.
§ 4 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania.
 1. Administrator może zażądać od Użytkownika podania Danych Osobowych.
 2. Administrator dokonuje weryfikacji poprzez zobowiązanie Użytkownika do podania kodu SMS.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika oraz przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie zostaną udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie zostaną udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 5 o ile:
  1. wynika to z przepisów prawa,
  2. informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania,
  3. jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
§ 5 Użytkownik i jego prawa
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, a także do ich poprawiania.
 2. Użytkownik uprawniony jest do żądania:
  1. uzupełnienia,
  2. uaktualnienia,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, tudzież zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia pytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego, jeżeli zapisy niniejszej Polityki Prywatności są dla niego niezrozumiałe.
§ 6 Szczegółowa informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika,
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LB Network.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być:
  1. również przez współpracujących z LB Network,
  2. wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
 7. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki.
§ 7 Warstwa serwerowa – informacje o Użytkowniku.
 1. Informacje o działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, które to dane są w szczególności wykorzystywane dla administrowania Serwisem, a nadto mogą być wykorzystane w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami, czy na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.
 2. Zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, zaś zapisowi podlegać mogą w szczególności:
  1. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi,
  2. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS,
  3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej (referer link),
  4. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  5. informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
§ 8 Podmiot przetwarzający dane osobowe
 1. Administrator oświadcza, że dostawcą systemu informatycznego, na którym są przechowywane dane, o jakich mowa w § 7, a także informacje przedstawiające historię dokonywanych przez Użytkownika operacji, jest LB Network Sp. z o.o.
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Podmiot Przetwarzający oświadczył, iż stosuje środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym oraz przestrzega praw osób, których te dane dotyczą.
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji za pośrednictwem adresu: [email protected]